Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@smcichykacik.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, Wrocław przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony z podziałem na branże i zadania, który odbędzie się w dniu 25.02.2016 r.:

1. Roboty na terenach zielonych Osiedla Staromiejskiego polegające na sadzaniu drzew i krzewów ozdobnych oraz krzewów żywopłotowych.

Wadium: 1.500,00 PLN

Otwarcie ofert o godz.10oo

2. Roboty elektryczne polegające na remoncie instalacji elektrycznej w zakresie tablic rozdzielczych i linii zasilających w budynkach mieszkalnych  z podziałem na zadania:

Zadanie nr I – ul.Kotlarska 2-18                     Wadium 3.800,00 PLN

Zadanie nr II – ul.Kazimierza Wielkiego 69-75         Wadium 2.200,00 PLN

Otwarcie ofert o godz. 103o

 

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto spółdzielni wadium. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 25.02.2016 r.  do godziny 9oo, pokój nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu o w/w godzinach,  w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 1.  Wadium należy wpłacić do dnia przetargu  na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 pok. Nr 12 (tel.071-343-22-25 w.22). Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ogłasza:

 

PRZETARG    USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE

ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

Ul. Inowrocławska nr 52  m. 16

- powierzchnia użytkowa: 24,50 m2, II piętro

- rozkład  lokalu:  jeden pokój, łazienka,  przedpokój z wnęką kuchenną oraz przynależna komórka lokatorska w  piwnicy

- cena wyjściowa  - 90.356  zł

- wadium  - 4.517  zł

- godz. 1000.

 

  1. Przetarg   odbędzie  się w dniu 11.02.2016 r. w siedzibie Spółdzielni przy  ul. Inowrocławskiej nr 63/65 w sali konferencyjnej.
  2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem  przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu,  który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni www.smcichykacik.pl oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  potwierdzenia wpłaty wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
  3. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia  i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z oferentem, który wylicytuje lokal jest uzyskanie członkostwa w Spółdzielni na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz wniesienie udziału i wpisowego.
  4. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu (przed remontem).
  5. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 05.02.2016 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  Oddział we  Wrocławiu Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego następuje w formie przelewu bankowego po zakończeniu przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji.

  1. Stan techniczny lokalu mieszkalnego   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
  2. Lokal  mieszkalny może zostać udostępniony do oglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z   Administracją  Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego przy ul. Inowrocławskiej nr 63/65   pod numerem tel.  71/355 31 29.
  3. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem tel.  71/355 07 17.
    1. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................................

Copyright © 2010-2016 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL