Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@smcichykacik.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony z podziałem na branże i zadania, który odbędzie się w dniu 26.05.2015 r.:

 

1. Roboty budowlane na niżej wymienionych nieruchomościach:

 

L.p.

Adres nieruchomości

Zakres robót

Wadium

Godzina otwarcia ofert

ZADANIE NR I

10:00

1

Grabiszyńska 27-33

docieplenie ścian szczytowych

5 600 zł

2

Żytnia 1-7

docieplenie ścian szczytowych

 

ZADANIE NR II

 

1

Kołłąt.34-35,Podwal.58-60

remont balkonów w technologii TRIFLEX.

7 500 zł

 

ZADANIE NR III

 

1

Kolejowa 32-34a

docieplenie ściany zachodniej oraz remont balkonów w technologii TRIFLEX.

5 800 zł

2

Zaporoska 2-8

remont balkonów w technologii TRIFLEX.

 

2.Roboty dekarskie na niżej wymienionych nieruchomościach:

 

L.p.

Adres nieruchomości

Zakres robót

Wadium

Godzina otwarcia ofert

1

Grabiszyńska 43-49

remont rur spustowych oraz gzymsu dachowego

2 600 zł

10:30

2

Kolejowa 27-33

remont rur spustowych

3

Pawłowa 7-13

remont rur spustowych

4

Zdrowa 23-29

remont rur spustowych

 

3.Roboty budowlane polegające na wymianie zabezpieczenia wjazdu na posesję budynków mieszkalnych:

 

L.p.

Adres nieruchomości

Zakres robót

Wadium

Godzina otwarcia ofert

1

Łaciarska 7-11/
Wita Stwosza 12a-14

roboty budowlane polegające na wymianie  zabezpieczenia wjazdu na posesję budynków mieszkalnych  poprzez wymianę zapory na słupek  automatyczny

1 250 zł

11:00

 

4.Roboty elektryczne w budynku mieszkalnym:

 

L.p.

Adres nieruchomości

Zakres robót

Wadium

Godzina otwarcia ofert

1

Łaciarska 59-59b

remont instalacji elektrycznej w zakresie tablic rozdzielczych i linii zasilajacych w budynku mieszkalnym

1 600 zł

11:30

 

5.Roboty instalacyjne w niżej wymienionych budynkach mieszkalnych:

L.p.

Adres nieruchomości

Zakres robót

Wadium

Godzina otwarcia ofert

 

ZADANIE NR I

 

12:00

1

Grabiszyńska 9

remont poziomów kanalizacyjnych

1 600 zł

 

ZADANIE NR II

 

2

Pawłowa 1-5

remont kanalizacji zewnętrznej

4 200 zł

3

Prosta 2-6

remont kanalizacji zewnętrznej

 

ZADANIE NR III

 

4

Prosta 8-14

remont kanalizacji zewnętrznej

4 200 zł

 

 

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto spółdzielni wadium. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26.05.2015 r.  do godziny 9oo, pokój nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu o w/w godzinach,  w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1.  Wadium należy wpłacić do dnia przetargu  na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 pokój nr 12 (tel.071-343-22-25 w.22). Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie z siedzibą we Wrocławiu przy

ul .Wysokiej 8/10, tel. 71/343-22-25 w dniu   14.05.2015 r.  ogłasza:

PRZETARG USTNY OTWARTY O WYSOKOŚĆ CZYNSZU

ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH:

 

 

 

Adres lokalu

Powierzchnia całkowita

 

Godzina przetargu

 

w a d i u m

m2

1

 

ul. Kołłątaja 29/30

5,00

1000

150,00

2

ul. Wysoka 8/10

16,63

1020

350,00

3

ul. Kotlarska 14

21,50                                           ( w tym pom. gospodarcze w piwnicy 17,00)

1040

600,00

4

ul. Kotlarska 2

4,50

1100

400,00

5

ul. Grabiszyńska 9

116,60

1120

1 500,00


 

W  w/w lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem branż: gastronomia, gry hazardowe, sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie – dopalacze,  hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1 m2 powierzchni użytkowej , która nie obejmuje podatku VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia przetargu w wysokości j.w. przelewem na konto bankowe Osiedla Staromiejskiego PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001, złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m2 pow.użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Wysokiej 8/10 we Wrocławiu, jak również do zapoznania się z Regulaminem Przetargu i wzorem umowy najmu oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z w/w dokumentami.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2015 r. w w/w godzinach przy ul. Wysokiej 8/10 w pok. nr 1.

Oferty należy składać do dnia przetargu do godziny 900 w Administracji Osiedla przy ul. Wysokiej 8/10 pok. nr 17.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego w pok.nr 11 tel.71/343-22-25, adres j.w.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Inowrocławskiej 63/65 ogłasza przetargi nieograniczone, które odbędą się w dniu 27.04.2015 r. pod w/w adresami w zakresie robót:

Zakres

Adres

Godz.

Wadium

Remont posadzki na bocznych korytarzach

- ul. Młodych Techników 4

900

1 000,00

Remont nawierzchni wjazdu do garaży

- ul. Ścinawska 1-19

930

1 000,00

Remont chodników

Zadanie Nr 1

- ul. Inowrocławska 23-25, 27-29

Zadanie Nr 2

- ul. Zachodnia 7-19

- ul. Zachodnia 41-55

1000

2 000,00

2 000,00

Remont balkonów

Zadanie Nr 1

- ul. Kruszwicka 5-17 -10 szt.

- ul. Kruszwicka 19-31 – 20 szt.

Zadanie Nr 2

- ul. Kruszwicka 33-41 – 10 szt.

- ul. Kruszwicka 43-53 – 5 szt.

- ul. Litomska 3-9 – 5 szt.

- ul. Młodych Techników 6-14– 10 szt.

1030

7 500,00

7 500,00

 

Specyfikacje przetargowe  można odebrać od dnia 20.04.2015 r. w siedzibie Zamawiającego pok. nr 16.

Oferty należy składać w dniu 27.04.2015 r. od  godz. 700 – 830 w pok. nr 13.

Otwarcie ofert  nastąpi dnia 27.04.2015 r. o wyżej wymienionych godzinach w  siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 – sala konferencyjna.

Wpłata wadium do dnia 24.04.2015 r. na konto 11 1020 5242 0000 2202 0018 0588.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i regulaminu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla pod w/w adresem w pokoju nr 16 lub telefonicznie 71/ 355-96-13.

Inwestor  zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik”   Administracja Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego    we Wrocławiu ul. Inowrocławska 63/65, tel. 71 355-31-29.

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  OTWARTY O WYSOKOŚĆ  CZYNSZU  ZA  NAJEM  LOKALI:

 

1.  lokal przy ul. Czarnieckiego 13             -     o pow.      165,30m2

2.  lokal przy ul. Czarnieckiego 15             -     o pow.      153,50m2

3.  lokal przy ul. Czarnieckiego 15             -     o pow.      224,20m2

 

Branża  dowolna  z  zastrzeżeniem gier hazardowych i gastronomii.

 

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT .

Przystępujący do przetargu  zobowiązani są do wpłacenia  wadium w wysokości:

-     poz. 1    -                 3.300,00 zł

-     poz. 2    -                 3.750,00 zł

-     poz. 3    -                 5.500,00 zł

 

na konto Spółdzielni PKO BP  S.A  III O/ Wrocław  97 1020 5242 0000 2902 0156 5118

-  złożenia oferty z propozycją stawki za 1m2 pow. użytkowej i określenia  branży.

-  oferty należy  składać do dnia 20.04.2015r. do godz. 1000 .

-  zapoznanie się z regulaminem przetargu.

Przetarg  odbędzie się :

Poz.  1  - 20.04.2015r.   o godz. 1100

Poz.  2  - 20.04.2015r.   o godz. 1130

Poz.  3  - 20.04.2015r.   o godz. 1200

 

Informacji o lokalu udziela  się  w siedzibie Osiedla pokój  nr 12 adres jak wyżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ogłasza:

 

PRZETARG    USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIEODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

I. ul. Teatralna nr 2/4  m. 23

- powierzchnia użytkowa: 20,13 m2, IV piętro

- rozkład  lokalu:  jeden pokój, łazienka, przedpokój z aneksem kuchennym oraz przynależna komórka lokatorska w piwnicy

- cena wyjściowa - 87.787 zł

- wadium  - 4.389  zł

- godz. 1000.

 

 1. Przetarg   odbędzie  się w dniu 27.04.2015 r. w siedzibie Spółdzielni przy  ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 w sali konferencyjnej.
 2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem  przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu,  który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni www.smcichykacik.pl oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  potwierdzenia wpłaty wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
 3. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia  i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z oferentem, który wylicytuje lokal jest uzyskanie członkostwa w Spółdzielni na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz wniesienie udziału i wpisowego.
 4. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu (przed remontem).
 5. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 23.04.2015 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  Oddział we  Wrocławiu Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego następuje w formie przelewu bankowego po zakończeniu przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji.

 1. Stan techniczny lokalu mieszkalnego   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Lokal  mieszkalny może zostać udostępniony do oglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z   Administracją  Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wierzbowej nr 23   pod numerem tel.  71/343 54 58.
 3. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem tel.  71/355 07 17.
  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

 

...................................................................................................................................................................................................................

 

 

WOLNE LOKALE DO WYNAJĘCIA:

 1. Lokalizacja lokalu: ul. Grabiszyńska 9 we Wrocławiu

Powierzchnia lokalu 116,60 m2 (wejście boczne od podwórza)

Informacji o w/w lokalu można uzyskać pod nr tel. 71 343-22-25 lub w siedzibie Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wysokiej 8/10, pok. Nr 11

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LOKAL BIUROWY DO WYNAJĘCIA:

 

Lokalizacja lokalu: ul. Czarnieckiego 1 lok. nr 5 we Wrocławiu

Powierzchnia lokalu 45,60 m2

Informacji o w/w lokalu można uzyskać pod nr 7, w budynku przy ul. Czarnieckiego 1,

(071) 355 12 36   Sylwia Dołęga

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2010-2015 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL