Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@smcichykacik.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie z siedzibą we Wrocławiu przy                 ul .Wysokiej 8/10, tel. 71/343-22-25 w dniu   12.12.2016 r.  ogłasza:

PRZETARG USTNY OTWARTY O WYSOKOŚĆ CZYNSZU

ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH:

 

 

 

Adres lokalu

Powierzchnia całkowita

 

Godzina przetargu

 

w a d i u m

m2

 

1

 

ul. Oławska 18

24,92

1000

3 000,00

2

 

pl. Legionów 14

(wejście od podwórza)

 

15,00

1020

300,00

3

ul. Wysoka 8/10

16,63

1040

350,00

4

Ul. Kotlarska 2a

2,64

1100

300,00


 

W  w/w lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem branż: gastronomia, gry hazardowe, sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie – dopalacze,  hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1 m2 powierzchni użytkowej , która nie obejmuje podatku VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia przetargu w wysokości j.w. przelewem na konto bankowe Osiedla Staromiejskiego PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001, złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m2 pow.użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Wysokiej 8/10 we Wrocławiu, jak również do zapoznania się z Regulaminem Przetargu i wzorem umowy najmu oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z w/w dokumentami.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2016 r. w w/w godzinach przy ul. Wysokiej 8/10 w pok. nr 1.

Oferty należy składać do dnia przetargu do godziny 900 w Administracji Osiedla przy ul. Wysokiej 8/10 pok. nr 17.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego w pok.nr 11 tel.71/343-22-25, adres j.w.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, który odbędzie się w dniu 07.12.2016 r. na wykonanie kontroli szczelności instalacji gazowej wraz z usunięciem stwierdzonych usterek w budynkach zasobów Osiedla Staromiejskiego zgodnie z art.62 ust. 1 pkt 1, lit.c  oraz ust.5 Prawa Budowlanego,  z  podziałem na zadania:

 

Zadanie I  - 32 budynki          (w tym:1924 lok.mieszkalnych i 2 lok.użytk.)

Zadanie II - 37 budynków         (w tym:1914 lok.mieszkalnych i 8 lok.użytk.)

 

Wadium w wysokości 1.100,00 zł dla każdego zadania.

Otwarcie ofert o godz. 10oo.

 

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto spółdzielni wadium. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 07.12.2016 r.  do godziny  9oo, pokój nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu o w/w godzinie,  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 1.  Wadia należy wpłacać do dnia przetargu tj.: 07.12.2016 r. na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

 

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 pok. nr 12. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ogłasza:

 

PRZETARG    USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE

ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

 

Lokalizacja

Opis lokalu

Godz.

Cena wyjściowa

Wadium

L.p.

1

2

3

4

5

1.

Ul.  Grabiszyńska nr 9  m. 130

-  powierzchnia użytkowa: 19,00 m2,  X piętro

- rozkład lokalu: jeden pokój, aneks kuchenny, łazienka z wc, przedpokój

1000

74 365  zł

3.718  zł

 

  1. Przetarg   odbędzie  się w dniu 26.10.2016 r. w siedzibie Spółdzielni przy  ul. Wysokiej 8/10 w sali konferencyjnej.
  2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem  przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu,  który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni www.smcichykacik.pl oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  potwierdzenia wpłaty wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
  3. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia  i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z oferentem, który wylicytuje lokal jest uzyskanie członkostwa w Spółdzielni na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz wniesienie udziału i wpisowego.
  4. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu (przed remontem).
  5. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 21.10.2016 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  Oddział we  Wrocławiu Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego następuje w formie przelewu bankowego po zakończeniu przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji.

  1. Stan techniczny lokalu mieszkalnego   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
  2. Lokal  mieszkalny może zostać udostępniony do oglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z   Administracją  Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wysokiej 8/10   pod numerem tel.  71/343 22 25.
  3. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem tel.  71/355 07 17.
    1. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

 

 

 

  

 

Copyright © 2010-2016 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL