Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@smcichykacik.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, Wrocław przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, który odbędzie się w dniu 29.09.2016 r. z podziałem na branże i zadania:

 

 

I.

 1. Roboty pielęgnacyjne na terenach zielonych w zasobach Osiedla Staromiejskiego polegające na wycince drzew, wykonaniu cięć sanitarnych, prześwietleniu drzew, wywozie ściętych konarów i gałęzi oraz nasadzeniu drzew rekompensującymi straty w zieleni.

Wadium: 8.300,00 PLN.

Otwarcie ofert o godz.10oo

II.

 1. Roboty budowlane polegające na wymianie  zabezpieczenia wjazdu od strony ul.Kaznodziejskiej na posesję budynków mieszkalnych przy ul.Biskupiej 1-5/ul.Biskupiej 7/ul.Łaciarskiej 5/ul.Oławskiej 18  poprzez wymianę zabezpieczenia  na słupek automatyczny – szt.1.

Wadium: 1.400,00 PLN

Otwarcie ofert o godz.103o

 

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto spółdzielni wadium.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 29.09.2016 r.  do godziny  9oo, pokój nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu o w/w godzinach,  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 1.  Wadia należy wpłacać do dnia przetargu tj.: 29.09.2016 r.  na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

Specyfikację przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 pok. nr 12. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ogłasza:

 

PRZETARG    USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE

ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

 

Lokalizacja

Opis lokalu

Godz.

Cena wyjściowa

Wadium

L.p.

1

2

3

4

5

1.

Ul.  Grabiszyńska nr 9  m. 130

-  powierzchnia użytkowa: 19,00 m2,  X piętro

- rozkład lokalu: jeden pokój, aneks kuchenny, łazienka z wc, przedpokój

1000

74 365  zł

3.718  zł

 

 1. Przetarg   odbędzie  się w dniu 26.10.2016 r. w siedzibie Spółdzielni przy  ul. Wysokiej 8/10 w sali konferencyjnej.
 2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem  przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu,  który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni www.smcichykacik.pl oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  potwierdzenia wpłaty wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
 3. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia  i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z oferentem, który wylicytuje lokal jest uzyskanie członkostwa w Spółdzielni na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz wniesienie udziału i wpisowego.
 4. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu (przed remontem).
 5. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 21.10.2016 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  Oddział we  Wrocławiu Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego następuje w formie przelewu bankowego po zakończeniu przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji.

 1. Stan techniczny lokalu mieszkalnego   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Lokal  mieszkalny może zostać udostępniony do oglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z   Administracją  Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wysokiej 8/10   pod numerem tel.  71/343 22 25.
 3. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem tel.  71/355 07 17.
  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

 

 

 

  

 

Copyright © 2010-2016 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL