Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@sm-cichykacik.com.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie z siedzibą we Wrocławiu przy ul .Wysokiej 8/10, tel. 71/343-22-25 w dniu   04.12.2014 r.  ogłasza:

PRZETARG USTNY OTWARTY O WYSOKOŚĆ CZYNSZU

ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH:

 

 

 

Adres lokalu

Powierzchnia całkowita

 

Godzina przetargu

 

w a d i u m

m2

1

 

ul. Kołłątaja 35

95,20

0900

2 500,00

2

 

ul. Kołłątaja 34

263,41                                    ( w tym pom. w piwniczne 59,00)

0920

3 000,00

3

ul. Kotlarska 14

4,50                                           ( w tym pom. gospodarcze w piwnicy 17,00)

0940

400,00

4

ul. Kościuszki  25

77,00

( w tym pom. piwniczne 25,00)

1000

2 000,00

5

ul. Grabiszyńska 9

116,60

1020

1 500,00

W  w/w lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem branż: gastronomia, gry hazardowe, sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie – dopalacze,  hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1 m2 powierzchni użytkowej , która nie obejmuje podatku VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia przetargu w wysokości j.w. przelewem na konto bankowe Osiedla Staromiejskiego PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001, złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m2 pow.użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Wysokiej 8/10 we Wrocławiu, jak również do zapoznania się z Regulaminem Przetargu i wzorem umowy najmu oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z w/w dokumentami.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.12.2014 r. w w/w godzinach przy ul. Wysokiej 8/10 w pok. nr 1.

Oferty należy składać do dnia przetargu do godziny 800 w Administracji Osiedla przy ul.Wysokiej 8/10 pok. nr 17.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego w pok.nr 11 tel.71/343-22-25, adres j.w.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 1 ogłasza:

PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na roboty instalacyjne polegające na wymianie grzejnikowych zaworów  termostatycznych z nastawą wstępną z głowicami na wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z jej płukaniem w budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w ilości 3735 kpl. wg poniższego wykazu:

1. Osiedle Staromiejskie                   - 1026 kpl.

2. Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie - 2709 kpl.

 

Wadium w wysokości 20.000,00 zł.

Termin realizacji : 31.08.2015 r.

 

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto Spółdzielni wadium.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 17.12.2014 r.  do godziny 11oo, pokój nr 19. Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu o godzinie 12oo,  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 15.  Wadium należy wpłacić do dnia przetargu tj.: 17.12.2014 r. na konto Spółdzielni  PKO-BP III O/Wrocław nr 03 102 05242 0000 2002 0018 0539.

Specyfikację przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 7 lub 8, tel.(71)355-12-36. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ogłasza:

 

PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE

ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

I. ul. Kolejowa nr 22  m. 42

- powierzchnia użytkowa: 36,00 m2, VI piętro,

- rozkład  lokalu:  dwa pokoje,  kuchnia, łazienka,  przedpokój  oraz  przynależna  komórka  lokatorska w piwnicy,

- cena wyjściowa  - 158.892  zł

- wadium  - 7.945 zł,

- godz. 1000.

 1. Przetarg  odbędzie  się w dniu 17.12.2014 r. w siedzibie Spółdzielni przy  ul. Czarnieckiego nr 1 w sali konferencyjnej.
 2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu, który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni www.smcichykacik.pl oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  potwierdzenia wpłaty wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
 3. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia  i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z oferentem, który wylicytuje lokal jest uzyskanie członkostwa w Spółdzielni na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz wniesienie udziału i wpisowego.
 4. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu (przed remontem).
 5. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 12.12.2014 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  O/C Wrocław Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego następuje w formie przelewu bankowego po zakończeniu przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji.

 1. Stan techniczny lokalu mieszkalnego   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Lokal mieszkalny może zostać udostępniony do oglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z   Administracją  Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wysokiej nr 8/10  pod numerem tel.  71/343 22 25.
 3. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem tel.  71/355 07 17.
  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, Wrocław przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza w dniu 04.12.2014 r:

Przetarg ofertowy nieograniczony na roboty na instalacji gazowej polegającej na  wykonaniu kontroli szczelności instalacji gazowej wraz z usunięciem stwierdzonych usterek w budynkach zasobów Osiedla Staromiejskiego zgodnie z art.62 ust. 1 pkt 1, lit.c  oraz ust.5 Prawa Budowlanego,  z  podziałem na zadania:

Zadanie I     - 32 budynki            (w tym:1924 lok.mieszkalnych i 7 lok.użytk.)

Zadanie II   - 37 budynków        (w tym:1914 lok.mieszkalnych i 49 lok.użytk.)

 

Wadium w wysokości 1.100,00 zł dla każdego zadania.

Otwarcie ofert o godz. 10oo.

 

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto spółdzielni wadium.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 04.12.2014 r.  do godziny 9oo, pokój nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu o w/w godzinie,  w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 1.  Wadium należy wpłacić do dnia przetargu tj.: 04.12.2014 r. na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 pok. Nr 12. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik”  Administracja Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego we Wrocławiu ul. Inowrocławska 63/65, tel. 71 355-31-29.

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  OTWARTY O WYSOKOŚĆ  CZYNSZU  ZA  NAJEM  LOKALI:

 

1.  lokal przy ul. Czarnieckiego róg Głogowskiej   -     o pow.   13,80m2 -  kiosk

2.  lokal przy ul. Ścinawskiej 20                 -     o pow.        64,00m2

3.  lokal przy ul. Czarnieckiego 13             -     o pow.        42,70m2

4.  lokal przy ul. Czarnieckiego 13             -     o pow.      165,30m2

5.  lokal przy ul. Czarnieckiego 15             -     o pow.      153,50m2

6.  lokal przy ul. Czarnieckiego 15             -     o pow.      224,20m2

 

Branża  dowolna  z  zastrzeżeniem gier hazardowych i gastronomii.

 

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT .

Przystępujący do przetargu  zobowiązani są do wpłacenia  wadium w wysokości:

-     poz. 1    -                     630,00zł

-     poz. 2    -                 2.100,00 zł

-     poz. 3    -                 1.150,00 zł

-     poz. 4    -                 3.300,00 zł

-     poz. 5    -                 3.750,00 zł

-     poz. 6    -                 5.500,00 zł

 

na konto Spółdzielni PKO BP  S.A  III O/ Wrocław  97 1020 5242 0000 2902 0156 5118

-  złożenia oferty z propozycją stawki za 1m2 pow. użytkowej i określenia  branży.

-  oferty należy  składać do dnia 20.11.2014r. do godz. 930 .

-  zapoznanie się z regulaminem przetargu.

Przetarg  odbędzie się :

Poz.  1  - 20.11.2014r.   o godz. 1030

Poz.  2  - 20.11.2014r.   o godz. 1100

Poz.  3  - 20.11.2014r.   o godz. 1130

Poz.  4  - 20.11.2014r.   o godz. 1200

Poz.  5  - 20.11.2014r.   o godz. 1230

Poz.  6  - 20.11.2014r.   o godz. 1300

 

Informacji o lokalu udziela  się  w siedzibie Osiedla pokój  nr 12 adres jak wyżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................

 

WOLNE LOKALE DO WYNAJĘCIA:

 

 1. Lokalizacja lokalu: ul. Kościuszki 25 we Wrocławiu

Powierzchnia lokalu 77 m2 (w tym 25 m2 pom. piwniczne)

 1. Lokalizacja lokalu: ul. Grabiszyńska 9 we Wrocławiu

Powierzchnia lokalu 116,60 m2 (wejście boczne od podwórza)

Informacji o w/w lokalu można uzyskać pod nr tel. 71 343-22-25 lub w siedzibie Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wysokiej 8/10, pok. Nr 11

 

 


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LOKALE BIUROWE DO WYNAJĘCIA:

 


Lokalizacja lokalu: ul. Czarnieckiego 1 lok. nr 5 we Wrocławiu

Powierzchnia lokalu 45,60 m2

Lokalizacja lokalu: ul. Czarnieckiego 1 lok. nr 21 we Wrocławiu

Powierzchnia lokalu 28,80 m2

Informacji o w/w lokalu można uzyskać pod nr 7, w budynku przy ul. Czarnieckiego 1,

(071) 355 12 36   Sylwia Dołęga

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2010-2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL