Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@smcichykacik.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, Wrocław przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na roboty ogólnobudowlane polegające na dociepleniu i remoncie elewacji północnej wraz ze zmianą kolorystyki – ETAP I  budynku mieszkalnego przy ul.Grabiszyńskiej 9 we Wrocławiu, który odbędzie się w dniu 06.03.2017 r.

Wadium: 5.200 PLN

Otwarcie ofert o godz.10oo.

 

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto spółdzielni wadium. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 06.03.2017 r.  do godziny 9oo, pokój nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu o w/w godzinie,  w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 1.  Wadium należy wpłacić do dnia przetargu  na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 pok. Nr 12 (tel.071-343-22-25 w.22). Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony z podziałem na branże i zadania, który odbędzie się w dniu 02.03.2017 r.

1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - remont docieplenia

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

wadium

Godzina otwarcia ofert

I

Grabiszyńska 11-23

docieplenie ściany północnej

14 000,00

10:00

II

Widok 1

docieplenie ściany zach i pn

4 900,00

 

III

Widok 3

docieplenie ściany pd i wsch

4 900,00

 

IV

Widok 5

docieplenie ściany pd i wsch

4 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - remont balkonów

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

wadium

Godzina otwarcia ofert

I

Grabiszyńska 27-33

remont balkonów

2 500,00

10:30

II

Kołłątaja 27/28, 29/30

remont balkonów (14 szt.-2 piony)

4 300,00

 

 

3. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - remonty gzymsów

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

wadium

Godzina otwarcia ofert

I

Kolejowa 24-28a

remont gzymsu

1 500,00

11:00

Kolejowa 50-56

II

Zdrowa 7-13

remont gzymsu

1 500,00

 

Żytnia 10-16

III

pl.Muzealny 3-7/

pl.Legionów 6

 

remont gzymsu i ściany kolankowej dachu

3 300,00

 

4. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – zabezpieczenie wjazdu

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

wadium

Godzina otwarcia ofert

I

Kołłątaja 34-35/

Podwale 58-60

wymiana zabezpieczenia wjazdu na wnętrze podwórkowe

1 700,00

11:30

 

5. ROBOTY INSTALACYJNE - remont instalacji domofonowej

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

wadium

Godzina otwarcia ofert

I

Grabiszyńska 18, Grabiszyńska 36, Grabiszyńska 52, Grabiszyńska 54

remont instalacji domofonowej

1600

12:00

II

Kolejowa 22, Prosta 31, Szpitalna 2, Szpitalna 4, Szpitalna 6

 

remont instalacji domofonowej

2000

 

6. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

wadium

Godzina otwarcia ofert

I

Kotlarska 2-18

remont instalacji elektrycznej w zakresie tablic rozdzielczych i linii zasilających (kl.nr 6,8,10)

 

1300

12:30

7. ROBOTY INSTALACYJNE - remont pionów wody i kanalizacji oraz poziomów kanalizacji

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

wadium

Godzina otwarcia ofert

I

Kolejowa 22

remont poziomu kanalizacyjnego

4600

13:00

 

Kościuszki 22-24

remont pionów wody i kanalizacji

 

 

Krawiecka 10-14

remont poziomu kanalizacyjnego

 

Szewska 18

remont pionów wody i kanalizacji

 

 

II

Łaciarska 59-59b

remont pionów wody i kanalizacji

4600

 

Widok 12-16/

Teatralna 2/4-8

remont poziomu kanalizacyjnego

 

 

Zdrowa 2-16

remont pionów wody i kanalizacji

III

Grabiszyńska 52

remont poziomu kanalizacyjnego

4300

 

Oławska 22-28

remont poziomu kanalizacyjnego

 

 

 

Podwale 51-56

remont pionów wody i kanalizacji

 

 

 

Prosta 38-44

remont poziomu kanalizacyjnego

 

 

 

 

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto spółdzielni wadium. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 02.03.2017  r.  do godziny 9oo, pokój nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2017  r. o w/w godzinach,  w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1.  Wadium należy wpłacić do dnia przetargu  na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 pokój nr 12 (tel.071-343-22-25 w.22). Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ogłasza:

 

PRZETARG    USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE

ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

pl. Muzealny nr 6  m. 2a

 

- powierzchnia użytkowa: 18,00 m2,  parter

- rozkład  lokalu:  jeden pokój, przedpokój z wnęką kuchenną i wc  oraz przynależna komórka lokatorska w  piwnicy

- cena wyjściowa  - 83.795  zł

- wadium  - 4.190  zł

- godz. 1000.

 

  1. Przetarg   odbędzie  się w dniu 03.03.2017 r. w sali konferencyjnej przy  ul. Inowrocławskiej nr 63/65 we Wrocławiu.
  2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem  przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu,  który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni www.smcichykacik.pl oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  potwierdzenia wpłaty wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
  3. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia  i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z oferentem, który wylicytuje lokal jest uzyskanie członkostwa w Spółdzielni na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz wniesienie udziału i wpisowego.
  4. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu (przed remontem).
  5. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 24.02.2017 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  Oddział we  Wrocławiu Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego następuje w formie przelewu bankowego po zakończeniu przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji.

  1. Stan techniczny lokalu mieszkalnego   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
  2. Lokal  mieszkalny może zostać udostępniony do oglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu   z   Administracją  Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wysokiej nr 8/10   pod numerem tel.  71/343 22 25 w następujących terminach: 23.02.2017 r. w godz. 1500 – 1700 oraz 28.02.2017 r. w godz. 1000 - 1200.
  3. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem tel.  71/355 07 17.
    1. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

 

 

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Copyright © 2010-2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL