Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@sm-cichykacik.com.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 1 ogłasza:

PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na roboty instalacyjne polegające na wymianie grzejnikowych zaworów  termostatycznych z nastawą wstępną z głowicami na wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z jej płukaniem w budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w ilości 3735 kpl. wg poniższego wykazu:

1. Osiedle Staromiejskie                   - 1026 kpl.

2. Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie - 2709 kpl.

 

Wadium w wysokości 20.000,00 zł.

Termin realizacji : 31.08.2015 r.

 

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto Spółdzielni wadium.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 17.12.2014 r.  do godziny 11oo, pokój nr 19. Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu o godzinie 12oo,  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 15.  Wadium należy wpłacić do dnia przetargu tj.: 17.12.2014 r. na konto Spółdzielni  PKO-BP III O/Wrocław nr 03 102 05242 0000 2002 0018 0539.

Specyfikację przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 7 lub 8, tel.(71)355-12-36. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ogłasza:

 

PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE

ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

I. ul. Kolejowa nr 22  m. 42

- powierzchnia użytkowa: 36,00 m2, VI piętro,

- rozkład  lokalu:  dwa pokoje,  kuchnia, łazienka,  przedpokój  oraz  przynależna  komórka  lokatorska w piwnicy,

- cena wyjściowa  - 158.892  zł

- wadium  - 7.945 zł,

- godz. 1000.

 1. Przetarg  odbędzie  się w dniu 17.12.2014 r. w siedzibie Spółdzielni przy  ul. Czarnieckiego nr 1 w sali konferencyjnej.
 2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu, który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni www.smcichykacik.pl oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  potwierdzenia wpłaty wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
 3. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia  i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z oferentem, który wylicytuje lokal jest uzyskanie członkostwa w Spółdzielni na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz wniesienie udziału i wpisowego.
 4. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu (przed remontem).
 5. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 12.12.2014 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  O/C Wrocław Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego następuje w formie przelewu bankowego po zakończeniu przetargu na podstawie pisemnej dyspozycji.

 1. Stan techniczny lokalu mieszkalnego   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Lokal mieszkalny może zostać udostępniony do oglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z   Administracją  Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wysokiej nr 8/10  pod numerem tel.  71/343 22 25.
 3. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem tel.  71/355 07 17.
  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

 

 

...................................................................................................................................................................................................................

 

WOLNE LOKALE DO WYNAJĘCIA:

 1. Lokalizacja lokalu: ul. Grabiszyńska 9 we Wrocławiu

Powierzchnia lokalu 116,60 m2 (wejście boczne od podwórza)

Informacji o w/w lokalu można uzyskać pod nr tel. 71 343-22-25 lub w siedzibie Osiedla Staromiejskiego przy ul. Wysokiej 8/10, pok. Nr 11

 

 


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LOKAL BIUROWY DO WYNAJĘCIA:

 

Lokalizacja lokalu: ul. Czarnieckiego 1 lok. nr 5 we Wrocławiu

Powierzchnia lokalu 45,60 m2

Informacji o w/w lokalu można uzyskać pod nr 7, w budynku przy ul. Czarnieckiego 1,

(071) 355 12 36   Sylwia Dołęga

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2010-2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL