Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail: zarzad@smcichykacik.pl

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 17:00
piątek: 7:00 - 13:00

Przetargi

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, Wrocław przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone, które odbędą się w dniu 01.10.2015 r. z podziałem na branże i zadania:

 

  1. Roboty pielęgnacyjne na terenach zielonych Osiedla Staromiejskiego polegające na wycince drzew, wykonaniu cięć sanitarnych, prześwietleniu drzew, wywozie ściętych konarów i gałęzi oraz nasadzeniu drzew rekompensującymi straty w zieleni.

 

Wadium: 5.700,00 PLN.

Otwarcie ofert o godz.10oo

 

  1. Wykonanie kontroli szczelności instalacji gazowej wraz z usunięciem stwierdzonych usterek w budynkach zasobów Osiedla Staromiejskiego zgodnie z art.62 ust. 1 pkt 1, lit.c  oraz ust.5 Prawa Budowlanego,  z  podziałem na zadania:

 

Zadanie I  - 32 budynki          (w tym:1924 lok.mieszkalnych i 7 lok.użytk.)

Zadanie II - 37 budynków  (w tym:1914 lok.mieszkalnych i 49 lok.użytk.)

 

Wadium w wysokości 1.100,00 zł dla każdego zadania.

Otwarcie ofert o godz. 103o.

 

  1. Wykonanie kontroli  instalacji elektrycznej w obwodach administracyjnych i w mieszkaniach wraz z pomiarem skuteczności zerowania i oporności izolacji oraz usunięcie drobnych usterek zgodnie z § 62 Prawa budowlanego, w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w zasobach Osiedla Staromiejskiego,  z podziałem na zadania:

 

Zadanie I         - 21 budynków           (1 311 mieszkań)

Zadanie II        - 21 budynków           (1 315 mieszkań)

Zadanie III      - 30 budynków           (1 335 mieszkań)

 

Wadium w wysokości 1.500,00 zł dla każdego zadania.

Otwarcie ofert o godz. 11oo.

 

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie na konto spółdzielni wadium.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 01.10.2015 r.  do godziny  9oo, pokój nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu o w/w godzinach,  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 1.  Wadia należy wpłacać do dnia przetargu tj.: 01.10.2015 r. na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

 

 

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 pok. nr 12. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

 

Przetarg na najem lokali

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” Administracja Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego we Wrocławiu ul. Inowrocławska 63/65, tel. 71 355-31-29. OGŁASZA PRZETARG USTNY OTWARTY O WYSOKOŚĆ CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI:

1. lokal przy ul. Czarnieckiego róg Lubińskiej - o pow. 20,00m2 – KIOSK

2. lokal przy ul. Legnickiej 23-25 - o pow. 74,00m2

3. lokal przy ul. Czarnieckiego 13 - o pow. 165,30m2

4. lokal przy ul. Czarnieckiego 15 - o pow. 304,70m2

5. lokal przy ul. Czarnieckiego 15 - o pow. 224,20m2

03.09.2015 11:23:21

Przetarg na remonty: fragment tarasu, malowanie wejścia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Inowrocławskiej 63/65 ogłasza przetargi nieograniczone, które odbędą się w dniu 26.08.2015 r. pod w/w adresami w zakresie robót: remont fragmentu tarasu, remont - malowanie wejścia do budynku.

20.08.2015 11:16:42

Copyright © 2010-2015 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL